Blogg

Leiar`s blogg

Å vera leiar og aktiv i Rommetveit Båtlag er gjevande. Her får ein røynt seg på alt i frå å planleggje og setje i verk små og store «nye» prosjekt i hamna, til å vera med å planleggja fortløpande vedlikehald av anlegget pluss mykje, mykje meir. Styret samlast 1 gong i månaden og diskuterer og løyser små og store utfordringar slik at brukarar av 420 båtplassar og 550 medlemar kan nytta hamna på ein trygg og god måte heile året gjennom. For å få nødvendig god drift til så er det utruleg kjekt at so mange vel å nytta delar av fritida si til å på dugnad vera subliftførar, styra fortløpande dugnadsarbeid tysdagar, torsdagar og laurdagar, stå for utleige av lagshuset og delta i dei ulike komitéar og utval. Totalt er det 20 personar som er valt inn i styre og komitéar. Ein anna viktig ressurs Rommetveit Båtlag har er dei medlemane som stiller på dei obligatoriske 5 timane dugnad kvar båtplasseigar skal utføra gjennom året. Totalt vert det utført meir en 1150 timar med dugnad som elles måtte dekkast inn ved å leiga tenester med den meirkostnad kvart medlem då måtte ha dekka inn. Da er sjølvsagt ingen reglar som seier at ein ikkje kan utføra meir en 5 timar dugnad, båtlaget har heile tida små og store arbeidsoppgåver som skal utførast.

For dei som likar å drøsa om laust og fast så kan ein anbefala å stilla i lagshuset på oppgjevne dagar og tider for ein kaffitår og ei god «lygestund», trur dei fleste lokale og storpolitiske problema kunne vore løyst i detta selskapet.

Brått går hausten øve i vinter. Husk at om båten skal på land så må da gjerast før snø og is stengjer for trygt opptak. Sørg for stramme fortøyingar gjennom vinteren, sjekk at du har rett type straumkabel kobla til land og for all del ikkje gløym å aus båten. Har du vatn eller andre væsker som kan frysa om bord så kan da vera lurt å tømma desse. Kjøleskap og beredar for varmt vatn som går på straum treng du truleg ikkje ha på om vinteren. Til dei som har seilbåt: - barduner i master må strammast slik at me opprettheld eit godt naboskap til bebuarar i området.

For dei fleste får ein ønskja velkomen at når våren kjem, til dykk andre meir hardbarka så får ein nemna at sjøen er kald om vinteren…..

Vedlikehalds leiars blogg

Vedlikehaldsleiaren planlegg og set i verk arbeid for å halda det tekniske anlegget i hamna i orden. Han administrerer dugnadane og skal syta for at dugnadslistene vert innlevert til økonomileiaren.

Båtlaget er organisert som ei ideell foreining med formålet å driva båthamna til beste for medlemmene basert på friviljug innsats. Dette får me til ved å jobba saman på dei oppgåvene som er for store for kvar einskild. Blant medlemmene finn me folk frå alle yrker og med gode kvalifikasjonar. Dette gjer at dei fleste oppgåvene greier me å utføra sjølv, medan større jobbar lyt setjast ut til lokale firma. Dette bidreg til verdiskaping for medlemmene sine båtplassar. Båtlaget bidreg og til verdiskaping i kommunen gjennom eigedomsskatt.

Det er mi von at denne gode måten å driva hamna på vil fortsetja i framtida til gagn og glede for oss alle.

Stein


Havnesjefens blogg

Hamneleiars oppgaver bl.a.å ha god oversikt over hva som skjer i hamna. At medlemmene holder seg til regler som gjelder som f.eks.utstyr på brygger,strømkabler,fortøyning,feilparkering m.m .Kontroll med kameraovervåking. Utdeling av brikker til bommen. Svare på mailer .

Styremøter hver mnd

Møter med hamnekommite etter behov.

Svein