Dugnad

Dugnadsreglar

Formål:

Dugnadsreglar er innført for å fordela arbeidsoppgåvene for drift og vedlikehald av Sævarhagsvikjo båthamn.

Kven skal gjera dugnad?

Alle som har kjøpt seg inn i båthamna og som disponerer ein eller fleire båtplassar.

Kor mykje dugnad?

· Årleg dugnad: minst 5 timar i året

· Eingongs-dugnad: 30 timar dei første tre åra (i tillegg til årleg dugnad)

· Ei veke vakt godskrivast med 5 timar

Korleis gjennomføra dugnaden?

All aktivitet som er tilrettelagt av dugnadsleiar eller andre i styret skal godskrivast etter medgått tid. Timar utover 5 timar vert godskrive eingongs -

dugnaden til denne er gjennomført. Aktivitetar som er vanskelig å tidsavgrensa, skal fastsetjast av styret.

Utført dugnad gjelder frå årsskifte til årsskifte.

· Medlem av styret, varamedlem til styret og medlem i hamne- og tiltakskomité, godskrivast årleg dugnad pluss 10 timar av eingongs - dugnaden som kompensasjon for møteverksemd

· Medlem av valkomiteen og revisorane godskrivast årleg dugnad(5 timar)

Fritak for dugnadsplikt:

1. Medlemmer med båtplass som ikkje utfører dugnaden vert fakturert med ei timesats som årsmøtet vedtar.

.

2. Styret kan frita eit medlem for dugnad om serskilte omsyn tilseier det.

ROMMETVEIT BÅTLAG

Dugnad vår 2020

Det vert oppstart av dugnad i uke 17

Tysdag og torsdag   17:00 - 19:30

Laurdag 10:00 - 1500

Med unntak av torsda 21.05 - Kr.himmelf.dag


Møt fram! Vi har mykje som skal gjerast!
Ring vedlikehaldsleiar 902 95 535 om du har spørsmål.

Hamneleiar

Hugs at det er du sjølv som er ansvarleg for at dugnadstimane vert ført I boka etter ferdig økt. Båtplassnr. og eigar / leigar sitt namn førast på. Dugnadsleiar.